Rodinný dom Michalovce

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania
Čas konania
Miesto konaniaBudova EURODOM KOŠICE, Floriánska 19, 040 01 Košice, 3. poschodie, školiaca miestnosť č. 371
Cena podľa ZP147 000,00 €
Najnižšie podanie147 000,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky
(po tel. dohovore 1 deň vopred)
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0072020

Predmetom dražby sú:

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti zapísané na LV 5762 v katastrálnom území: Michalovce, obec Michalovce, vedené Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom ako:

-        Rodinný dom súp.č. 2226, postavený na parc. reg. „C“ č. 2587/2 rodinný dom           
                                                                                            2587/3 hospodárska budova
-         Parcela reg. „C“ č. 2587/1 o výmere 371 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
-         Parcela reg. „C“ č. 2587/2 o výmere   84 m2– zastavaná plocha a nádvorie
-         Parcela reg. „C“ č. 2587/3 o výmere   31 m2– zastavaná plocha a nádvorie

spoluvlastnícky podiel 1/1

Rodinný dom súp. č.2226, na parc. č. 2587/2, Pribinova 19, Michalovce 

POPIS STAVBY
Ohodnotenie je vykonané v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Zb. z. , vzhľadom nato, že znalcovi nebola obhliadka nehnuteľnosti umožnená. Ako podklad pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti bol poskytnutý znalecký posudok č.9/2020 Ing. Jána Calka, vypracovaný pre účely uzatvorenie záložnej zmluvy v prospech banky. Rodinný dom /RD/ súp. č. 2226 na parc. č. 2587/2 je umiestnený v zastavanom území obce Michalovce so štatútom okresného mesta, s okolitou zástavbou ďalších rodinných domov, v zastavanej časti obce Michalovce. Jedná sa o stavbu rodinného domu z roku 1938, podľa čestného prehlásenia majiteľa domu. Rodinný dom je podpivničený s dvoma nadzemnými podlažiami, postavený na rovinatom teréne. Pôdorys stavby je obdĺžnikového tvaru s výklenkom pre vstup a schodiskový priestor. Zastrešenie je vyriešené pultovou strechou s plecovou krytinou. Stavba je postavená s čelnou orientáciou na juhovýchod do ulice Pribinova. Hlavný vstup do domu je z čelnej strany rodinného domu. RD je prístupný z miestnej spevnenej cestnej komunikácie z ulice Pribinova. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod STL plynu, elektrickú NN sieť, verejný vodovod a kanalizáciu. Rodinný dom je napojený na elektrickú NN sieť, plyn a kanalizáciu z verejnej siete. Rodinný dom je užívaný od roku 1938, podľa predloženého čestného vyhlásenia. Index koeficientu cenovej úrovne, posledný známy ku dňu ohodnotenia je 2,618 pre odbor stavebníctvo ako celok, koeficient územného vplyvu 1,02 pre mesto Michalovce. Vek stavby určuje zanlec v zmysle vyššie uvádzaného dokladu. Životnosť stanovená na 120 rokov pre bytové budovy murované so skladobnou hrúbkou 40-50 cm.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:

Vyhotovenie v roku 1938. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: Technický popis prevzatý zo znaleckého posudku č. 9/2020 Ing. Jána Calka, vzhľadom na to, že obhliadka RD nebola umožnená. Objekt je postavený na betónových základoch bez izolácie, zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál o skladobnej hrúbke 400 - 500 mm. Stropy nad 1.PP sú železobetónové s viditeľnými trámami, nad 1. NP a nad 2.NP sú z rovným podhľadom železobetónové monolitické, strecha je pultová, krytina pozinkovaný plech, klampiarske konštrukcie strechy žľaby a zvody a ostatné sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladké, vonkajšia fasádna omietka z materiálu na báze umelých látok - silikátová farebná. Dom je napojený na svetelnú aj motorickú elektrickú energiu, vodovod, kanalizáciu a plyn z verejných zdrojov. Okná a vstupné dvere v dome sú plastové s izolačným dvoj - trojsklom. Dvere vnútorné sú hladké  plné alebo zasklené. Podlahy všetkých miestností v 1.PP sú betónové s cementovým poterom, v 1.NP a 2.NP sú plávajúce laminátové podlahy, v kúpeľniach, vo WC sú keramické dlažby. Vykurovanie domu je ústredné, kotlom na zemný plyn, umiestneným v 1.PP, vykurovacie telesá - oceľové radiátory. Ohrev vody zabezpečuje zásobník TUV v kombinácií s plynovým kotlom umiestnený v 1.PP. V kuchyni na 1.NP je kuchynská linka z materiálu na báze dreva o dĺžke 2,2 m, so spotrebičmi - plynový sporák, digestor, drezové nerezové umývadlo a keramický obklad okolo linky. V kúpeľni v 1.NP je sprchový kút a WC s umývadlom. V kúpeľni v 2.NP je liatinová vaňa, keramické umývadlo a WC s keramickou misou WC kombi. V kúpeľni je keramický obklad a keramická dlažba. V 1.NP sa nachádza elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Medzi 1.PP a 1.NP sa nachádza  schodisko s povrchom nástupníc s cementovým poterom, v 1.NP je schodisko do 2.NP s povrchom nástupníc  z mäkkého dreva s podstupnicami.

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažný objekt, ktorý je čiastočne podpivničený. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z :
1. PODZEMNÉ PODLAŽIE/suterén/ -  chodba so schodiskom, skladové priestory - pivnice, kotolňa
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE/prízemie/ - zádverie, chodba so schodiskom, dve izby, kuchyňa, špajza, vstup na terasu, kúpeľňa, WC
2. NADZEMNÉ PODLAŽIE/poschodie/- schodisko, chodba, 3 izby, kúpeľňa s WC  Objekt bol postavený v roku1938 podľa predloženého dokladu. Objekt je podľa vonkajšej obhliadky modernizovaný a veľmi dobre udržiavaný. Na RD boli vymenené okná a dvere za plastové, prevedená nová fasáda. Obhliadka nebola umožnená a preto nebolo možné zistiť v akom technickom stave sú vnútorné priestory. Znalec musí vychádzať z poskytnutých podkladov a zhodnotiť technický stav taký aký sa uvádza v znaleckom posudku č. 9/2020 Ing. Jána Calka /ku dňu 10.02.2015/. Predpokladanú životnosť stanovuje znalec na 120 rokov, opotrebovanie stanovuje kubickou metódou.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.