PRVÁ DRAŽBAPRIPRAVOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania
Čas konania
Miesto konania
Cena podľa ZP41 100,00 €
Najnižšie podanie41 100,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. VS: 0212018

Rodinný dom Neded, okr. Šaľa

Opis predmetu dražby a jeho stavu

Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 1134 v katastrálnom území: Neded, obec Neded, vedené Okresným úradom: Šaľa katastrálnym odborom ako:

Rodinný dom súp. č. 203, postavený naparc. reg. „C“ č. 7877/2
Parc. reg.„C“ číslo:  7877/1  záhrady o výmere 550 m2
Parc. reg.„C“ číslo:  7877/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere  489 m2

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Rodinný dom súpisné číslo 203 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 7877/2 v obci Neded. Dom je prízemný bez podpivničenia, pôdorysného členitého tvaru, postavený bol v roku 1964, s prístavbami z rokov 1976 a 2010, v roku 2010 bola na drobných stavbách vykonávaná oprava, v roku 2012 bola vykonávaná v dome kompletná modernizácia a zmena dispozičného riešenia vnútorných priestorov, spočívajúca vo vyhotovení nových nášľapných vrstiev podláh, zmene rozmiestnenia dverných otvorov, vyhotovení nových omietok s povrchovými úpravami, nových rozvodov elektriny, vody a kanalizácie, súvisiacich s dispozičnými zmenami, osadené bola nová kútová kuchynská linka. Dom dispozične pozostáva z chodby, štyroch obytných miestností, komory, kuchyne, špajze, kúpeľne a WC. Základy tvoria betónové pásy bez hydroizolácie, steny sú murované klasickým spôsobom prevažne z tehlového materiálu, strecha hlavnej časti je stanová, krov drevený, krytina pôvodná škridlová, žľaby a zvody novšie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné hladké, strop drevený s rovným omietnutým podhľadom, doplneným nalepenými polystyrénovými kazetami, okná sú novšie plastové s izolačným dvojsklom, doplnené interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, povrch podláh prevažne z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba, v kuchyni je novšia kútová kuchynská linka s nerezovým drezom a nástennou pákovou batériou, inštalovaný je sporák, v kúpeľni je vaňa a umývadlo, batérie páková,v miestnosti WC je kombizáchod, obklad časti stien je keramický, elektroinštalácia je svetelná s novšími vodičmi, zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni, kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy, kúrenie je plynovými kachľami.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.