Rodinný dom v k.ú. Veľké Šarovce, obec Šarovce, okres Levice

CENA DOHODOU

Pripravovaná dražba - prvá
Dátum konania
Čas konania
Miesto konania
Cena podľa ZP
Najnižšie podanieCENA DOHODOU
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka
Obhliadky
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):

Predmetom dražby sú:

stavba, súp. č. 46 na parcele reg. „C“ č. 189/4, rodinný dom

stavba, bez súp. č. na parcele reg. „C“ č. 189/5, komora

stavba, bez súp. č. na parcele reg. „C“ č. 189/6, garáž

stavba, bez súp. č. na parcele reg. „C“ č. 189/7, poľnohospodárska budova

parcela reg. „C“ č. 189/1 o výmere 664 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 189/4 o výmere 126 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 189/5 o výmere 18 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 189/6 o výmere 23 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 189/7 o výmere 34 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 1777 o výmere 706 m2, záhrada.

Rodinný dom súpisné číslo 46 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 189/4 v obci Šarovce v katastrálnom území Veľké Šarovce. Dom je jednopodlažný, postavený v roku 1920, prístavba a rekonštrukcia domu bola vykonaná v roku 1965, ďalšia modernizácia bola v roku 2011. Dom je zásobený obecnou pitnou vodou, kanalizácia je zvedená do žumpy, zavedený je plyn, elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Dom dispozične pozostáva z troch izieb, kúpeľne s WC, chodby a kuchyne v prístavbe. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 127,19 m2 (so začiatkom užívania 1920 je 91,65 m2 a so začiatkom užívania 1965 je 35,54 m2).

Základy domu sú kombináciou betónu a kameňa, steny domu sú murované klasickým spôsobom zo zmiešaného, prevažne tehlového materiálu, strecha je stanová, krov drevený, krytina z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú vápennocementové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy sú drevené s rovným omietnutým podhľadom, podlahy v izbách sú s povrchom z plávajúcej laminátovej podlahoviny, ostatné sú prevažne z keramickej dlažby, dvere sú prevažne drevené v drevených zárubniach, okná sú prevažne plastové, v kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým drezom s pákovou stojankovou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák, stena medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená kútová plastová vaňa, umývadlo, kombizáchod, vodovodné batérie sú pákové, osadený je elektrický zásobníkový ohrievač úžitkovej vody, steny sú obložené keramickým obkladom, kúrenie je ústredné, v komore je inštalovaný plynový kotol ústredného kúrenia, radiátory sú panelové, plynomer je v skrinke osadenej v predzáhradke, plot od ulice má betónovú podmurovku, čiastočne poškodenú prerastenými koreňmi stromov, výplň je z kovovej tyčoviny, súčasťou plotu je bránka a brána. Spevnené plochy sú z betónovej mazaniny.

Pozemky parcelné číslo 189/1, 189/4, 189/5, 189/6 a 189/7 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria, evidované sú na LV č. 468. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Šarovce v katastrálnom území Veľké Šarovce. V mieste, kde sa pozemky nachádzajú je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.

Pozemok parcelné číslo 1777 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrady, evidovaný je na LV č. 1067, umiestnený je mimo zastavaného územia obce. V mieste, kde sa nachádza, je možnosť z väčšej vzdialenosti napojenie na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemok je rovinatý úzkeho tvaru, využívaný na pestovanie poľnohospodárskych plodín.