Rodinný dom v k.ú. Malý Krtíš, obec Malý Krtíš, okres Veľký Krtíš

Pripravovaná dražba - opakovaná
Dátum konania
Čas konania
Miesto konania
Cena podľa ZP60 400,00 €
Najnižšie podanie45 300,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka6 000,00 €
Obhliadky
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN: SK70 3100 0000 0043 7001 3528, BIC: LUBASKBX, VS: 0152019

Predmetom dražby sú:

stavba, súp. č. 5 na parcele reg. „C“ č. 288, rodinný dom

parcela reg. „C“ č. 288 o výmere 1 294 m2, zastavaná plocha a nádvorie

parcela reg. „C“ č. 289 o výmere 1 809 m2, záhrada.

Rodinný dom je osadený v rovinatom teréne na parc. č. 288 k.ú. Malý Krtíš. Na základe výpisu z listu vlastníctva č. 14 ako aj na  základe spôsobu skutočného užívania pre účel stanovenia všeobecnej hodnoty stavbu charakterizuje znalec ako rodinný dom. Dom je situovaný na  hlavnej ulici, v uličnej zástavbe rodinnými domami, v  lokalite vhodnej na  bývanie. V  danej lokalite je možnosť napojenia na  verejný vodovod, na elektrickú sieť svetelnú aj motorickú a na plyn. Nie je možnosť napojenia na  verejnú kanalizáciu.

Ide o samostatne stojací rodinný dom, s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím, so zabudovaným podkrovím. Na 1.podzemnom podlaží sa nachádzajú nasledovné miestnosti: schodisko, chodba, sklady, kotolňa, práčovňa. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú nasledovné miestnosti: predsieň, hala so schodiskom, kuchyňa, špajza, obývacia izba, kúpeľňa, WC, 3x izba, 2x garáž, sklad. V  podkroví sa nachádzajú nasledovné miestnosti: hala so  schodiskom, 3x izba, kúpeľňa, kuchyňa.

Vypočítaná zastavaná plocha 1.PP je 72,39 m2, 1.NP je 272,15 m2, 1. podkrovia je 206,83 m2, celkom 551,37 m2.

Budova je založená na  betónových základoch s  vodorovnou izoláciou proti zemskej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované na hr. do 40 cm. Stropy sú rovné, železobetónové monolitické, v  podkroví drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krytina na  streche azbestocementové šablóny. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Fasádna omietka je brizolit, s keramickým obkladom fasád. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké.

Vstup do suterénu je z prízemia cez vnútorné betónové schody. Podlažie je založené do hĺbky nad 1 m so zvislou izoláciou proti zemskej vlhkosti. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Je tu umiestnený kotol ústredného vykurovania na plyn a práčovňa s vaňou. Vnútorná úprava stien je vápennocementová hladká omietka s keramickým obkladom v časti práčovne. Na prízemí sú podlahy v  obytných miestnostiach drevené parkety, v ostatných miestnostiach keramická dlažba a  PVC. Vnútorná úprava stien je vápennocementová hladká omietka s keramickým obkladom stien v kuchyni, v záchode a v kúpeľni. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké plné a zasklené. Garážové vráta drevené stolárske. V kuchyni je osadená kuchynská linka s nerezovým drezom a s kombinovaným šporákom. V kúpeľni je osadená vaňa a umývadlo. V záchode je osadená záchodová misa a umývadlo. Na podlaží je rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Podlažie je vykurované liatinovými teplovodnými radiátormi. Schody vedúce na  poschodie sú betónové s  PVC. Podlahy sú v obytných miestnostiach drevené parkety resp. betónové s cementovým poterom, v ostatných miestnostiach keramická dlažba a PVC. Vnútorná úprava stien je vápennocementová hladká omietka s keramickým obkladom v kúpeľni a v záchode. Okná drevené zdvojené, dvere hladké plné a zasklené. V kúpeľni je osadené umývadlo, vaňa a  záchodová misa a  umývadlo. V kuchyni je osadená kuchynská linka s nerezovým drezom a elektrickým šporákom. Vykurovanie podlažia je ústredné - s teplovodnými liatinovými radiátormi.

Budova je užívaná od roku 1990. K tomuto veku zodpovedajú technické aj materiálové charakteristiky stavby. Budova je viditeľných bez  porúch, v technickom stave zodpovedajúcom veku a kvalite vyhotovenia stavby. Životnosť stavby na  základe jeho technického stavu stanovil znalec na 100 rokov.

Letná kuchyňa - stavba je založená na betónových základoch. Zvislá nosná konštrukcia murovaná na hr. do 30 cm z pálených tehál. Vonkajšia omietka je vápennocementová hladká, vnútorná vápennocementová hladká. Podlaha je betónová. Strecha je pultová, krytina azbestocementové vlnovky. Okná sú zdvojené drevené. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Stavba je napojená na elektrickú sieť. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 28,4 m2. Vek stavby je 17 rokov, životnosť stanovil znalec na 60 rokov.

Prístrešok - stavba je založená na betónových základoch. Zvislá nosná konštrukcia murovaná na hr. do 30 cm z pálených tehál. Vonkajšia omietka je vápennocementová hladká, vnútorná vápennocementová hladká. Podlaha je betónová. Strecha je pultová, krytina azbestocementové vlnovky. Stavba nie je napojená na inžinierske siete. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 30,0 m2. Vek stavby je 17 rokov, životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Murované chlievy - stavba je založená na betónových základoch. Zvislá nosná konštrukcia murovaná na hr. do 30 cm z pálených tehál. Vonkajšia omietka je vápennocementová hladká, vnútorná vápennocementová hladká. Podlaha je betónová. Vráta sú plechové otváravé. Strecha je pultová, krytina azbestocementové vlnovky. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Stavba nie je napojená na inžinierske siete. Vypočítaná zastavaná plocha 1.NP je 34,0 m2. Vek stavby je 17 rokov, životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Plot uličný je založený na betónových základoch. Teleso plota je vyhotovené z drevených dosák. V plote sú osadené vráta a vrátka drevené. Dĺžka plotu je 23,8 m. Vek plota je 28 rokov, životnosť znalec stanovil na 35 rokov. Plot bočný je založený na betónových základoch. Teleso plota je vyhotovené zo strojového pletiva. Dĺžka plotu je 126,0 m. Vek plota je 28 rokov, životnosť znalec stanovil na 35 rokov. Studňa je kopaná, hĺbky 4 m, priemeru 900 mm. Vek studne je 32 rokov, životnosť znalec stanovil na 80 rokov.

Predmetom dražby je pozemok v zastavanom území obce, zastavaný rodinným domom a príslušenstvom, v obci Malý Krtíš, v oblasti s priemerným záujmom o kúpu nehnuteľností. Prístup k domu je po spevnenej miestnej komunikácii. Pozemky sú s možnosťou napojenia na elektrickú sieť, na verejný vodovod, na plyn a na verejnú kanalizáciu. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.