HOSTINEC - Liptovská Teplá

OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania30.07.2021
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaPriestory notárskeho úradu JUDr. Ľudmily Chodelkovej, 1. mája 5, 010 01 Žilina
Cena podľa ZP190 000,00 €
Najnižšie podanie114 000,00 €
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka20 000,00 €
Obhliadky14.07.2021 o 13,30 hod
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):28.07.2021 o 14,00 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, BIC: UNCRSKBX. VS: 0012020

Predmetom dražby sú:

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1691, katastrálne územie: Liptovská Teplá, obec Liptovská Teplá, vedené Okresným úradom: Ružomberok ako:

LV č. 1691:
-         Hostinec súp. č. 119, postavený na parc. reg. „C“ č. 60
-         Parcela registra „C“ číslo 59 o výmere 430 m2 – záhrada
-         Parcela registra „C“ číslo 60 o výmere 792 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
 

POPIS STAVBY

Budova je samostatne stojaca v rovinatom teréne. Budova je čiastočne podpivničená, má jedno nadzemné podlažie s nedokončenou prístavbou a jedno nedokončené podkrovné podlažie. Pôvodná časť budovy bola daná do užívania v r. 1953, prístavba hygienických priestorov je z roku 1994, stavebné úpravy hostinca a nadstavba apartmánového bývania bola zahájená v r. 2011 (v čase ohliadky znalca nedokončené). Budova je užívaná len v pôvodnej časti ako pohostinstvo, dispozičné riešenie podlaží je zakreslené v prílohe znaleckého posudku. Budova je napojená na verejné rozvody vody, elektrickej energie, plynu a kanalizácie.

Technické riešenie:

Základy betónové - objekt čiastočne podpivničený bez izolácií
Zvislé nosné konštrukcie v pôvodnej časti murované hr. do 60 cm, v prístavbe a nadstavbe z presných tvárnic hr. do 40 cm, deliace konštrukcie tehlové, v podkrovnom podlaží nedokončené.
Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové s rovným podhľadom, v pôvodnej časti pivnice klenbové
Schodisko  - do PP betónové - povrch cementový poter, do podkrovného podlažia nevyhotovené
Strecha - krovy - väznicové sedlové s vikiermi, krytina strechy škridlová, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu
Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky nevyhotovené , v pôvodnej časti striekaný brizolit
Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky vápenné hladké, v prístavbe a nadstavbe nevyhotovenéobklady v hygienických priestoroch a v kuchyni
Výplne otvorov - dvere hladké plné alebo zasklené, okná v pôvodnej časti dvojité drevené s vonkajšími kovovými mrežami, v prístavbe a nadstavbe plastové.
Podlahy - v prevažnej časti keramická dlažba, v skladových priestoroch drevené dosky alebo cementový poter, v prístavbe nevyhotovené.
Vnútorné vybavenie je štandardné, v hygienických zariadeniach keramické umývadlá, kohútové batérie, elektrické prietokové ohrievače, pisoáre, splachovacie WC - vybavenie v pohostinstve barový pult s nerezovým drezovým umývadlom, v kuchyni oceľové drezy, keramické umývadlo, kohútové batérie, plynový sporák, jeden elektrický a jeden plynový zásobníkový ohrievač TÚV, v PP liatinová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo, splachovacie WC,  jednoduchý nákladný výťah.
Vykurovanie je lokálne plynovými gamat pecami a elektrickými
Vnútorné rozvody vody - v 1. PP a 2. NP z pozinkovaného potrubia
Vnútorné rozvody kanalizácie do verejnej siete z kuchyne a hygienických zariadení
Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia v kuchyni svetelná aj motorická, elektrický rozvádzač s automatickým istením
Vnútorné rozvody plynu
Budova je trvalo užívaná, vyžaduje dokončenie prístavby a nadstavby, pôvodná časť priemerne udržiavaná.
Vzhľadom na vek pôvodnej časti, vyhotovenú prístavbu a nadstavbu a stavebno-technický stav zistený pri miestnej ohliadke, znalec uvažuje o životnosti 120 rokov.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.