Pozemky v k.ú. Senica, okr. SENICA

2. OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania
Čas konania
Miesto konaniaPriestory notárskeho úradu JUDr. Ivety Vaškovej, Kráľovská 2, 909 01 Skalica
Cena podľa ZP746 000,00 €
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie1 000,00 €
Dražobná zábezpeka
Obhliadky
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):
Čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0182020

Opis predmetu dražby a jeho stavu:

Predmetom dražby sú:

nehnuteľnosti zapísané na LV 8276 a 8289 v katastrálnom území: Senica, obec Senica, vedené Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom ako:

LV č. 8276:
Parc. reg. „C“ číslo            Výmera v m 2                        Druh pozemku
24272/36                                 2698                                Ostatná plocha   
24272/38                                 4375                                Ostatná plocha
24272/83                                   199                                Zastavaná plocha a nádvorie
24272/84                                   859                                Ostatná plocha 
spoluvlastnícky podiel 1/1  

LV č. 8289:
Parc. reg. „C“ číslo            Výmera v m 2                        Druh pozemku
24272/37                                 1149                                Ostatná plocha    
spoluvlastnícky podiel 1/1

 

Predmetné pozemky, parc.č. 24272/36,37 a 38  sa nachádzajú v novobudovanej obchodnej časti v okresnom meste Senica pri výjazde zo Senice smer Holíč. Pozemky sú rovinaté. Tvoria jeden celok vedľa benzínového čerpadla TANKER a predajne Mobelix. V blízkosti sa nachádza nákupné centrum a supermarket Kaufland. Pozemky sú rovinaté, bez porastov s dobrým prístupom a príjazdom po miestnych komunikáciach. Pozemky je možné napojiť na všetky IS. Parc.č. 24272/84 sa nachádza vedľa čerpacej stanice TANKER. Podľa vyjadrenia vlastníka nehnuteľnosti na okraji pozemku parc.č. 24272/84 sú uložené inžinierske siete a ich prípojky - vodovod, plynovod, dažďová kanalizácia a VN vedenie. Príjazd je po miestnej komunikácii. Na pozemku parc.č. 24272/83 je vybudovaná pozemná komunikácia vo vlastníctve spoločnosti PORTI s.r.o.