2 izbový byt a garážové stojisko k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III

PRVÁ DRAŽBAUPUSTENÉ OD DRAŽBY
Dátum konania08.12.2023
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP233 000,00 €
Najnižšie podanie233 000,00 €
Minimálne prihodenie2 000,00 €
Dražobná zábezpeka25 000,00 €
Obhliadky22.11.2023 o 11,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)05.12.2023 o 11,00 hod.
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0072023

Predmetom dražby sú:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Nové Mesto obec Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísané na LV č. 1402, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, ako:

 

pozemok parcely reg. „C“ č. 11276/4 o výmere 655 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

pozemok parcely reg. „C“ č. 11276/70 o výmere 17 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

pozemok parcely reg. „C“ č. 11276/80 o výmere 150 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

pozemok parcely reg. „C“ č. 11276/81 o výmere 315 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

pozemok parcely reg. „C“ č. 11276/82 o výmere 85 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

pozemok parcely reg. „C“ č. 11276/83 o výmere 292 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

pozemok parcely reg. „C“ č. 11276/84 o výmere 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

pozemok parcely reg. „C“ č. 11276/85 o výmere 236 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

byt č. 1-02 na prízemí v bytovom dome s.č. 132 vo vchode Pri starej prachárni 14 v Bratislave, postavenom na parcele reg. „C“ č. 11276/4 (ďalej len „bytový dom“), ktorý záložca vlastní v celosti;

k opísanému bytu prislúcha spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 5863/398051;

 

vo vlastníctve: Adam Hajdu, rod. Hajdu, nar. 07.11.1995, Na stráni 4126/12, 811 04 Bratislava, SR, spoluvlastnícky podiel 1/1;

 

nebytový priestor, druh nebytového priestoru garáž, na -1 suteréne bytového domu s.č. 132 vo vchode Pri starej prachárni 14 v Bratislave, postavenom na parcele reg. „C“ č. 11276/4, iné údaje: garážové stojisko č. 18;

k opísanému nebytovému priestoru prislúcha spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 39934/398051;

 

vo vlastníctve: Adam Hajdu, rod. Hajdu, nar. 07.11.1995, Na stráni 4126/12, 811 04 Bratislava, SR, spoluvlastnícky podiel 1287/39934.

 

Nakoľko zo strany vlastníka pri miestnej obhliadke dňa 04.09.2023 neboli nehnuteľnosti tvoriace predmet znaleckého posudku v plnom rozsahu sprístupnené znalcovi za účelom zistenia aktuálneho stavebno– technického stavu, úroveň vybavenia a zariadenia, s použitím § 12 ods. 3 zákona NR SR číslo 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané z dostupných údajov- na základe čiastočnej miestnej obhliadky a z podkladov dodaných zadávateľom.

Byt č. 1-02, s. č. 132, k. ú. Nové Mesto

Dražená nehnuteľnosť - byt č. 1-02 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží bytového domu súpisne číslo 132 na ulici Pri starej prachárni číslo 14 v Bratislave, mestská časť Nove Mesto. Bytový dom má osem nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie.

Na podzemnom podlaží sa nachádzajú nebytové priestory- garážové státia a sklady, popr. iné technické priestory. Na prvom nadzemnom podlaží je vstupná hala, výťahové šachty, technická miestnosť, inštalačná nika a sedem bytov. Na 2. až 7. Nadzemnom podlaží sa nachádza po osem bytov, na 8. ustúpenom nadzemnom podlaží dva veľkometrážne byty. Celkom v bytovom dome je 57 bytov.

Byt podľa podkladov pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva- chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa priamo prepojená s obývacou izbou a k bytu prislúcha aj balkón prístupný z obývacej izby.

Pri čiastočnej miestnej obhliadke bolo konštatované, že bytový dom je v dobrom technickom stave. Konštrukčné závady, ktoré by mohli výrazne ovplyvňovať alebo obmedzovať užívanie predmetného domu alebo bytu tvoriaceho predmet znaleckého posudku neboli zistené. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú žiadne vonkajšie znaky statických ani iných porúch a  poškodení. Údržba prvkov krátkodobej ako aj dlhodobej životnosti je predpokladám tiež dobre zabezpečovaná, ich stav zodpovedá veku pri primeranej údržbe. Opotrebovanie stanovujem pomocou lineárnej metódy s uvažovaním životnosti stavby ako celku 80 rokov a to od roku 2018, kedy bola po komplexnej prestavbe a modernizácií daná do užívania.