2 izbový byt, k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III

PRVÁ DRAŽBAUPUSTENÉ OD DRAŽBY
Dátum konania30.04.2024
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP223 000,00 €
Najnižšie podanie223 000,00 €
Minimálne prihodenie2 000,00 €
Dražobná zábezpeka49 000,00 €
Obhliadky11.04.2024 o 10,45 hod.
(obe len po tel. dohovore 1 deň vopred):25.04.2024 o 10,45 hod.
Miesto obhliadky:Pred predmetom dražby: Ursínyho 1646/2, 831 02 Bratislava
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN: SK78 1111 0000 0011 3055 0005, BIC: UNCRSKBX, VS: 0102023

Opis predmetu dražby:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v kat. úz. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísané na LV č. 3317, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, ako:

byt č. 5 na 2. poschodí v bytovom dome s.č. 1646 na ulici Ursínyho, v Bratislave (ďalej len, „bytový dom“), vo vchode č. 2, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na  parcele č. 11839 o výmere 328 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 9032/43198-in;

Vo vlastníctve:

4.Šajtlava Pavol, Ursínyho 2, Bratislava, PSČ 831 02, SR, Dátum narodenia: 01.07.1961, Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.

Bytový dom má štyri nadzemné podlažia (z toho jedno podkrovné) a jedno podzemné podlažie.

Podlahové plochy miestností bytu: izba 31,00 m2, izba 26,00 m2, kuchyňa 12,00 m2, predsieň 7,00 m2, kúpeľňa 5,00 m2, WC 9,32 m2. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 90,32 m2.

Bytový dom je založený predpokladám na základových pásoch vr. izolácie proti zemnej vlhkosti. Zvislý nosný systém predpokladám murovaný z keramických tehál, vodorovné nosné konštrukcie predpokladám železobetónové monolitické. Strecha sedlového tvaru s jedným vikierom, strešná krytina predpokladám keramická škridla. Vonkajšia povrchová úprava hrubovrstvová vápennocementová hladká omietka - čiastočne poškodená, z prednej časti tzv. brizolit, severozápadná strana obklad s azbestových šablón. Okná drevené, v suteréne kovové s jednoduchým zasklením. Dom bez vyznanejšej modernizácie.

Pozemok je z podstatnej časti stavbou bytového domu a príslušenstvom. V danom mieste sa nachádzajú predpokladám všetky inžinierke siete - vodovod, kanalizácia, el. energia, plynovod, teplovod, telekomunikácie.

Vnútorné vybavenie bytu predpokladám v štandardnom vyhotovení, čiastočnou modernizáciou s primeranou údržbou.