2 izbový byt, k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III

PRVÁ DRAŽBAUPUSTENÉ OD DRAŽBY
Dátum konania30.04.2024
Čas konania09,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP122 000,00 €
Najnižšie podanie122 000,00 €
Minimálne prihodenie1 200,00 €
Dražobná zábezpeka30 000,00 €
Obhliadky11.04.2024 o 11,15 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)25.04.2024 o 11,15 hod.
Miesto obhliadky:Pred predmetom dražby: Račianska 1515/51, 831 02 Bratislava
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0092023

Opis predmetu dražby:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v kat. úz. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísané na LV č. 3057, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, ako:

byt č. 32 na 6. poschodí v bytovom dome s.č. 1515 na ulici Račianska, v Bratislave (ďalej len, „bytový dom“), vo vchode č. 51, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na  parcele č. 11817/1 o výmere 364 m2, zastavaná plocha a nádvorie, č. 11817/2 o výmere 371 m2, zastavaná plocha a nádvorie, č. 11817/3 o výmere 374 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 3461/572400-in;

Vo vlastníctve:

76.Klimo Belo, Ing., Račianska 1515/51, Bratislava, PSČ 831 02, SR, Dátum narodenia: 12.11.1934, Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.

Bytový dom má sedem nadzemných podlaží ( z toho jedno podkrovné) a jedno podzemné podlažie.

Podlahové plochy miestností bytu: izba 8,89 m2, izba 14,33 m2, kuchyňa 2,00 m2, predsieň 4,80 m2, kúpeľňa 2,97 m2, WC 1,62 m2. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 34,61 m2.

Bytový dom je založený predpokladám na základových pásoch vr. izolácie proti zemnej vlhkosti. Zvislý nosný systém predpokladám murovaný z keramických tvárnic alebo tehál, vodorovné nosné konštrukcie železobetónové monolitické. Strecha sedlového tvar s vikiermi, strešná krytina predpokladám keramická škridla. Schodisko dvojramenné železobetónové z povrchom tzv. terazzo. Vonkajšia povrchová úprava tenkovrstvová ušľachtilá omietka. Vnútorné hladké omietky, na stenách olejový náter do výšky asi 1200 mm. Dom bol v ostatných rokoch modernizovaný vr. nadstavby v roku 1997 kontaktný zatepľovací systém, sanácia balkónov vr. zábradlí, plastový výplne otvorov, hliníkové vchodové dvere, nové klampiarske konštrukcie, strešný plášť vr. tepelnej izolácie.

Pozemky sú celoplošne zastavané stavbou bytového domu. V danom mieste sa nachádzajú predpokladám všetky inžinierke siete- vodovod, kanalizácia, el. energia, plynovod, teplovod, telekomunikácie.

Vnútorné vybavenie bytu predpokladám v štandardnom vyhotovení, čiastočnou modernizáciou s primeranou údržbou.