3 izbový byt Michalovce, k.ú. Stráňany

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania01.10.2020
Čas konania11,00 hod.
Miesto konaniaBudova EURODOM KOŠICE, Floriánska 19, 040 01 Košice, 3. poschodie, školiaca miestnosť č. 371
Cena podľa ZP67 100,00 €
Najnižšie podanie67 100,00 €
Minimálne prihodenie1 000 €
Dražobná zábezpeka10 000,00 €
Obhliadky10.09.2020 o 11,30 hod
(obe len po tel. dohovore 1 deň vopred):30.09.2020 o 14,30 hod
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX, VS: 0062020

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti zapísané na LV 5677 v katastrálnom území: Stráňany, obec Michalovce, vedené Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom ako:

-         Byt č. 15 na 8.p. vo vchode č. 2 v bytovom dome A1 súp. č. 5868, ktorý je postavený na parc. reg. „C“ č. 
          1699/4 (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 5868 nie je evidovaný na liste vlastníctva)

-         K opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach
          bytového domu a príslušenstve vo veľkosti 7157/351004

Spoluvlastnícky podiel 1/1

Opis predmetu dražby:

Byt č. 15, na 8. posch. vbyt. dome súp. č.5868, Severná 2, Michalovce

Popis bytového domu súp.č. 5868 na parc.  č. 1699/4 na ul.Severná 2, Michalovce:

Radový bytový dom panelovej konštrukcie je realizovaný ako 9 podlažný s prvým nadzemným vstupným podlažím/1.NP/. Celková kapacita bytového domu je 2 bytové jednotky x 8 podlaží, t.j.16 bytov v jednom vchode. Nehnuteľnosť bola postavená v roku 1991, viď doklad o veku stavby. Predmetný byt č.15 je umiestnený na najvyššom 8. poschodí / 9.NP/ bytového domu súp. č.5868 na ulici Severná č. 2, v katastrálnom území Stráňany, obec Michalovce, okr. Michalovce. Lokalita v ktorej sa bytový dom nachádza, Sídlisko SNP nazývané Stráňany, bolo postavené v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Je to pokojná časť sídliska, umiestnená za riekou Laborec, vystavaná z montovaných betónových plošných panelov podľa typových projektov bytových domov. O byty v tejto lokalite pretrváva ustálený záujem. Trojizbový byt je I.kategórie. Spoluvlastnícky podiel k spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 7157/351004.  Spoluvlastnícky podiel k bytu 1/1.

TECHNICKÝ STAV: / ku dňu29.06.2020/ Na základe miestneho šetrenia bolo zistené, že na bytovom dome bola prevedená celková obnova. Prevedená bola obnova obalových konštrukcií so zateplením. Prevedená bola výmena vstupných dverí a okien v spoločných priestoroch na vstupnom podlaží a ostatných obytných podlažiach. Vstupná brána bola vybavená elektronickým vrátnikom. Osadené boli nové poštové schránky. Prevedená bola úprava vnútorných povrchov stien vymaľovaním. Vo vstupnom podlaží je keramický obklad stien. V spoločných schodiskových priestoroch na všetkých podlažiach je PVC linoleum a vo vstupnom podlaží je terazzo dlažba. Vo výťahovej šachte je osadený pôvodný výťah s vynovenou kabínou. Bytový dom má 9 nadzemných podlaží. V 1.NP, ktoré je vstupným podlažím sa nachádza  zádverie, chodba, výťah, dvojramenné schodisko,  technické miestnosti a spoločné priestory - kočikáreň, práčovňa, sušiareň. Na typickom podlaží sa nachádza chodba,  dve bytové jednotky, 1x výťah a dvojramenné schodisko. Bytový dom je napojený na všetky mestské inžinierske siete (eli.,plynovod, vodovod, kanalizácia , teplovod a internet). Prístup k bytovému domu je z ulice Severná s parkoviskom pred bytovým domom zo severovýchodnej strany. Bytový dom je hodnotený vo veľmi dobrom technickom stave, vrátane prevedených opráv a  zateplenia obalových konštrukcií. Úpravy sú zohľadnené pri stanovení koeficientu vybavenosti ,,kv´´. Životnosť a opotrebovanie je stanovené lineárnou metódou. Základná životnosť stanovená na 90 rokov, pre bytové domy panelové, vzhľadom na kompletnú obnovu bytového domu. 

Popis bytu č. 15 na 8.poschodí/ 9.NP/, ul. Severná č. 2, Michalovce: Technický stav bytu prevzatý zo znaleckého posudku č. 8/2015vypracoval Ing. Ján Calko, citujem: ,, byt je v pôvodnom stave (drevené okná, bytové jadro na báze dreva, pôvodné zariadenie kúpeľne a WC ap.) okrem novej kuchynskej linky a nových podláh v obytných izbách. Celková údržba bytu je priemerná.´´ Vzhľadom na to, že byt nebol znalcovi sprístupnený, ohodnotenie je vykonané z dostupných podkladov poskytnutých znalcovi. Poskytnutý bol znalecký posudok č. 8/2015, vypracoval znalec Ing. Ján Calko pre účely uzatvorenie záložnej zmluvy v prospech banky. Zo znalecké posudku je použitý pôdorys bytu č. 15 na 8. poschodí. Technický stav bytového domu bol zistený miestnou obhliadkou dňa 29.06.2020, pričom bolo zistené, že bytový dom je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s farebnou povrchovou silikátovou omietkou, vymenené boli okná v spoločných priestoroch za plastové, vymenená je vstupná brána s elektronickým vrátnikom, nové poštové schránky, vynovená kabína výťahu, nový obklad stien vo vstupnom podlaží a maľba stien v spoločných priestoroch. Technický stav a vybavenie bytu hodnotené ako byt so štandardným vybavením, bez prevedených dispozičných zmien, zohľadnené pri stanovení koeficienta vplyvu vybavenia. Ohodnotenie je vykonané v súlade s §12 zákona č. 527/2002 Zb. z. Byt je hodnotený v pôvodnom stave so štandardným vybavením, zohľadnený je štandard jednotlivých prvkov pri výpočte koeficienta vybavenosti kv=1. Uvažované je, že byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných dispozičných zmien, úprav a výmeny bytového vybavenia. Vonkajšou obhliadkou bolo zistené, že na byte sú vymenené plastové okná. Zohľadnené v položke ostatné, pri výpočte koeficienta vybavenosti ,,kv´´.Predmetný byt č. 15/8.poschodí je v osobnom vlastníctve: Pažinková Eva r. Sajková, PeadDr. / viď LV5677/.

Dispozíciu bytu tvorí:  3 x izba, predsieň, kúpeľňa, samostatné WC, kuchyňa, lodžia a pivnica na 9.NP vedľa bytu na chodbe. Podlahová plocha bytu predstavuje výmeru 71,68 m2 vrátane pivnice v 9.NP. Byt č.15 je umiestnený  vo chode č.2 vo  vnútornej sekcií bytového domu na najvyššom 8. poschodí /9.NP/ bytového domu A1, Severná 2. Je vybavený úplným základným príslušenstvom a ústredným kúrením z centrálneho zdroja, uvažované je s pôvodnou dispozíciou bytového jadra. Uvažované je, že v byte bola vymenená kuchynská linka a podlahy, čo sa uvádza v znaleckom posudku 5/2015 Ing. Jána Calka. Vzhľadom na skutočnosť, že byt nebol sprístupnený k obhliadke, nebolo možné zistiť skutočný technický stav a prípadné vykonané rekonštrukcie, resp. výmeny jednotlivých prvkov krátkodobej životnosti a vybavenia bytu. Z tohto dôvodu je uvažované pri stanovení technickej hodnoty so štandardným vybavením bytu, čo je zohľadnené pri stanovení koeficienta vybavenosti kv=1. Zohľadnená je výmena okien za plastové, čo bolo možné zistiť pri obhliadke spoločných priestorov a spoločných častí a zariadení bytového domu. Predpokladá sa, že byt je udržiavaný, vzhľadom na to, že je obývaný.

Popis bytu č.15 jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení byt. domu súp. č. 5868 na ul.Severná č. 2: Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, a plynové bytové prípojky, prípojka STA, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuchynská linka, plynový sporák, vodovodné batérie, vaňa a radiátory. Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.Spoločné zariadenia domu sú: výťahy, kočikárne, sušiarne, práčovne, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické  a plynové domové prípojky aj keď sú umiestnené mimo domu. Charakter nehnuteľnosti: Jedná sa o bytovú jednotku v bytovom dome, ktorá je zaradená do I. kategórie s úplným sociálnym vyhotovením a ústredným vykurovaním. Index koeficientu cenovej úrovne, posledný známy ku dňu ohodnotenia 4/1996---1/2020 = 2,618 pre odbor stavebníctvo ako celok, koeficient územného vplyvu - 0,85 vzhľadom na polohu vrámci  mesta Michalovce, priemerný koeficient polohovej diferenciácie 1,01.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.