Prevádzková budova, rozostavaná stavba, pozemky, k.ú. Čebovce, obec Čebovce, okres Veľký Krtíš

OPAKOVANÁ DRAŽBA
Dátum konania15.05.2024
Čas konania10,00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Marián Jurina, Št. Moyzesa 1753/53, 984 01 Lučenec
Cena podľa ZP192 000,00 €
Najnižšie podanie153 600,00 €
Minimálne prihodenie500,00 €
Dražobná zábezpeka20 000,00 €
Obhliadky29.04.2024 o 11,00 hod.
(po tel. dohovore 1 deň vopred)30.04.2024 o 11,00 hod.
Miesto obhliadkyPred predmetom dražby: Prevádzková budova - súp. č. 50, Čebovce
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN: SK78 1111 0000 0011 3055 0005, BIC: UNCRSKBX, VS: 0032023

Opis predmetu dražby a stavu:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v kat. úz. Čebovce, obec Čebovce, okres Veľký Krtíš vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom, zapísané na:

LV č. 1766 ako:

stavba, súp. č. 50 na parcele reg. „C“ č. 884, dom ako nadstavba;

parcela reg. „C“ č. 884 o výmere 890 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

parcela reg. „C“ č. 885/4 o výmere 5 148 m2, orná pôda;

parcela reg. „C“ č. 890/2 o výmere 1 262 m2, orná pôda;

vo vlastníctve:

MAVAMA carnes, s.r.o., IČO: 36 644 412, so sídlom: Szedera Fabiana 2, 991 25 Čebovce, SR, spoluvlastnícky podiel 1/1;

LV č. 399 ako:

parcela reg. „C“ č. 885/5 o výmere 670 m2, orná pôda;

parcela reg. „C“ č. 890/11 o výmere 121 m2, orná pôda;

vo vlastníctve:

Katarína Fónodová r. Balgová, Vinohradnícka 156/1, Čebovce, PSČ 991 25, SR, Dátum narodenia: 27.02.1958, spoluvlastnícky podiel 1/1.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

 

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, súp. č. 50 - ide o samostatne stojaci prízemný objekt, ktorý bol v roku 1976 postavený a užívaný ako materská škola. V priebehu užívania bola stavba rozšírená o prístavby na  čelnej strane objektu, podľa materiálového vyhotovenia stavby, poškodenia a opotrebovania jednotlivých konštrukcií stanovujem rok 1990 ako rok vyhotovenia prístavby. Životnosť objektu ako celku stanovujem na 80 rokov. Dispozičné riešenie objektu mi nie je známe.

BUDOVA MASOVÝROBY, rozostavaná stavba - ide o samostatne stojaci prízemný objekt, čiastočne podpivničený, ktorý je od roku 2016 rozostavaný. Stavba je uskutočňovaná vedľa jestvujúcej rozostavanej stavby (súp. č. 50) na výrobu pekárenských výrobkov. Životnosť objektu po dokončení stanovujem na 80 rokov.

Jedná sa o dvojpodlažný objekt o pôdorysných rozmeroch 14,20 m x 42,20 m, čiastočne podpivničený so sedlovou strechou. Vonkajší vzhľad stavby bude tvorený oceľovou konštrukciou haly o rozmeroch 14,00 m x 42,20 m, výškou +5,50 m v nižšej časti a výškou +6,60 m v časti nad udiarňou.

Stavba nedokončená, dlhodobo rozostavaná. V čase obhliadky bolo vyhotovené len I.PP v štádiu hrubej stavby, bez povrchových úprav, vnútorné inštalácie nevyhotovené, okenné a drevné konštrukcie neosadené.

Dispozičné riešenie objektu je zakreslené vo výkrese č. 1-02 a 1-03 v projektovej dokumentácii: 1.PP pozostáva z technickej miestnosti a prístrešku pre kondenzačnú jednotku vzduchotechniky. 1.NP: závetrie, chladiaci box 1, rozrábkáreň, miestnosť pre odpadky, výroba, varenie, 3 x chodba, mraziaci box 100 m2, sklad aromatických výrobkov, udiareň, 2x zrenie, sušiareň, kancelária, chladiaci box 2, baliareň, sklad pre baliareň, 2x chodba + debničky, umývanie záster, chodba pre šatne, šatňa muži, sprchy + WC + umývadlá muži, šatňa ženy, sprchy+WC+umývadlá ženy, chladiaci box 3, denná miestnosť, umývanie a uskladnenie debničiek, expedícia, chodba personál, kancelária - príjem, expedícia, elektrorozvodňa.

 

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, súp. č. 50 - objekt je pravdepodobne založený na sústave základových pätiek a pásov, na ktorých sú osadené stenové a stĺpové nosné konštrukcie objektu. Obvodové steny sú murované z pálených tehál, hr. 400 mm, vnútorné priečky hr. 150 mm. Strop je pravdepodobne betónový montovaný z prefabrikovaných panelov. Strecha plochá, vyspádovaná. Krytina - trapézový pozinkovaný plech. Povrchová úprava stien - omietky - značne poškodené. Podlahy - betónové - nášľapné vrstvy pravdepodobne v dezolátnom stave. Okná - drevené, zdvojené - poškodené rámy, rozbité sklené výplne. Dvere drevené plné, resp. čiastočne zasklené, podľa účelu miestnosti - poškodené, resp. demontované. Objekt je nevykurovaný, elektroinštalácia je svetelná, pravdepodobne nefunkčná. Bleskozvodná sústava vyhotovená. Objekt bez ďalšieho vybavenia.

BUDOVA MASOVÝROBY, rozostavaná stavba - novostavba objektu mäsovýroby bude pozostávať zo spodnej časti - zo železobetónovej konštrukcie základov, pätiek, múrov - konštrukcie vyhotovené. Strop nad I.PP - železobetónový - v čase obhliadky vyhotovený. Vrchná stavba - I.NP - oceľová prefabrikovaná konštrukcia haly so sedlovou strechou - v čase obhliadky nevyhotovená. Stavba na I.NP je navrhnutá ako opláštená PUR panelmi s osadenými okennými a dverovými otvormi.

Vodovodná prípojka existujúca, vedie cez vodomernú šachtu k budove súp. č. 50, vyhotovená bola v roku 1976, životnosť stanovujem na 50 rokov. Vodomerná šachta existujúca, železobetónová monolitická. Vyhotovená v  roku 1976, životnosť stanovujem na 80 rokov. Jestvujúca monolitická železobetónová žumpa o objeme 60 m3. Vyhotovená v roku 1976, životnosť stavby je 80 rokov. Žumpa navrhovaná, riešená ako železobetónová monolitická, o  objeme 100 m3. Stavba začatá, vyhotovené je dno a steny nádrže. Rozostavanosť konštrukcie stanovujem na 50 %. Životnosť stavby po dokončení je 80 rokov. Prípojka NN existujúca, zemná, vyhotovená v roku 1976. Životnosť stanovujem na 50 rokov.

Nehnuteľnosť je napojená na verejnú elektrickú sieť a obecný vodovod. Plynovod v lokalite vybudovaný je, napojenie stavby nie je identifikované. Kanalizácia je riešená do vlastnej žumpy - existujúcej aj navrhovanej. Pozemok je prístupný po miestnej komunikácii, ktorá predstavuje v  obci vedľajšiu obslužnú komunikáciu. Stavba je osadená v  upravenom, svahovitom teréne. Nachádza sa na  okraji uličnej zástavby pôvodných a stavebne obnovených rodinných domov s priľahlými záhradami. Umiestnený je na  okraji obce, s  možnosťami parkovania na  vlastnom pozemku. Orientácia miestností je čiastočne vhodná, čiastočne nevhodná, sú orientované na JZ a SV. Vo vzťahu prístupnosti centra obce je lokalita dostupná aj peši.