3 izbový byt Senica, okr. Senica

PRVÁ DRAŽBAPRIPRAVOVANÁ
Dátum konania
Čas konania
Miesto konania
Cena podľa ZP69 200,00 €
Najnižšie podanie
Minimálne prihodenie
Dražobná zábezpeka
Obhliadky
(obe len po tel. dohovore 1 deň vopred):
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v kat. úz. Senica, obec Senica, okres Senica, zapísané na LV č. 6976, vedenom Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom ako:

 

byt č. 43 na 9.p. v bytovom dome s. č.723 na ulici Štefániková, v Senici (ďalej len „bytový dom“), vo vchode č. 22, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na parcele reg. „C“ č. 153/1 o výmere 410 m2 zastavaná plocha a nádvorie;

 

k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 195/10000;

 

vo vlastníctve:

vo vlastníctve: Dušan Svatík r. Svatík, Bernolákova 200/3, Senica, PSČ 905 01, SR

Dátum narodenia: 31.08.1955

Spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.

Oceňovaný byt nebol znalcovi sprístupnený i keď tam bol v oznámenom termíne, znova v neoznámenom termíne, nikto neotváral. Preto oslovil iného obyvateľa bytovky, ktorý vlastní identický byt na inom poschodí, ktorý mu bol sprístupnený a tak ho zameral s cieľom zistiť rozmery pre oceňovaný byt č. 43.

 

Oceňovaný byt sa nachádza v bytovom dome s.č. 723 na p.č. 153/1 k.ú. Senica.

Bytový dom je panelový na betónových základových pásoch s plochou strechou pokrytou ťažkými privarovanými pásmi s vyspádovaním do obvodu do pozinkovaných dažďových žľabov a odpadov. Schodištia sú prefabrikované železobetónové s povrchom z brúseného terassa. Vonkajšia úprava povrchu steny je z fasádnej omietky. Obvodový plášť je panelový so zateplením. Bytovka má jeden vchod, zadný je len východ, skladá sa z jedného polozapusteného podzemného podlažia, 12 nadzemných podlaží. Okná sú plastové zdvojené s vákuovaným dvojsklom. Vykurovanie je riešené z centrálnej kotolne teplovodné radiátormi. Hromozvod je prevedený. V bytovke sú 2 výťahy. Rok vybudovania bytového domu je 1976.

 

Dispozičné riešenie bytu: 3x izba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, špajza, pivnica.

Predpokladané vybavenie:

Vybavenie kuchyne: kuchynská linka, drez, sporák, zmiešavacia vodovodná batéria.

Vybavenie kúpeľne s WC: vaňa smaltovaná, umývadlo fajans, WC combi, ružicová zmiešavacia vodovodná batéria, zmiešavacia vodovodná batéria so sprchou. Keramické obklady a PVC.

 

Výmera bytu bez pivnice je 72,49 m2 a vrátane pivnice je podlahová plocha 73,69 m2 (izba 12,29 m2, izba 12,18 m2, izba 18,98 m2, kuchyňa 12,56 m2, chodba 9,76 m2, kúpeľňa 2,93 m2, WC 0,78 m2, špajza 3,01 m2, pivnica 1,20 m2).