3 izbový byt, k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III

PRVÁ DRAŽBA
Dátum konania30.04.2024
Čas konania10,00 hod.
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
Cena podľa ZP190 000,00 €
Najnižšie podanie190 000,00 €
Minimálne prihodenie2 000,00 €
Dražobná zábezpeka49 000,00 €
Obhliadky11.04.2024 o 10,00 hod.
(obidve len po tel. dohovore 1 deň vopred):25.04.2024 o 10,00 hod.
Miesto obhliadky: Pred predmetom dražby: Pavlovská 851/7, 831 03 Bratislava
čislo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:IBAN SK78 1111 0000 0011 3055 0005, VS: 0082023

Opis predmetu dražby a jeho stavu:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v kat. úz. Nové Mesto, obec Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísané na LV č. 3202, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, ako:

byt č. 3 na prízemí v bytovom dome s.č. 851 na ulici Pavlovská 7, v Bratislave (ďalej len, „bytový dom“), vo vchode č. 7, ktorý záložcovia vlastnia v celosti, postavenom na  parcele č. 12609 o výmere 207 m2, zastavaná plocha a nádvorie, č. 12610 o výmere 206 m2, zastavaná plocha a nádvorie, č. 12611 o výmere 195 m2, zastavaná plocha a nádvorie, č. 12693 o výmere 189 m2, zastavaná plocha a nádvorie;

k opísanému bytu prislúcha nedeliteľný spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 6914/318494-in;

Vo vlastníctve:

49.Belovič Kazimír r. Belovič, Pavlovská 851/7, Bratislava, PSČ 831 03, SR, Dátum narodenia: 30.01.1946, Spoluvlastnícky podiel: 1/2;

83.Belovič Miroslav r. Belovič, Mgr., Pavlovská 851/7, Bratislava, PSČ 831 03, SR, Dátum narodenia: 06.04.1971, Spoluvlastnícky podiel: 1/2.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne, znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením zákona č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie: „Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“.

Bytový dom má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie.

Podlahové plochy miestností bytu: izba 17,40 m2, izba 13,60 m2, izba 17,90 m2, kuchyňa 9,50 m2, predsieň 4,60 m2, WC 1,09 m2, kúpeľňa 2,05 m2, pivnica 3,00 m2. Výmera bytu bez pivnice je 66,14 m2, vypočítaná podlahová plocha bytu je 69,14 m2.

Bytový dom je založený predpokladám na základových pásoch vr. izolácie proti zemnej vlhkosti. Zvislý nosný systém predpokladám murovaný z keramických tvárnic alebo tehál, vodorovné nosné konštrukcie železobetónové monolitické. Strecha plochá jednoplášťová. Schodisko dvojramenné železobetónové z povrchom tzv. terazzo. Vonkajšia povrchová úprava tenkovrstvová ušľachtilá omietka. Vnútorné hladké omietky, na stenách olejový náter do výšky asi 1200 mm. Dom bol v ostatných rokoch modernizovaný - kontaktný zatepľovací systém, sanácia balkónov r. zábradlí, plastový výplne otvorov, hliníkové vchodové dvere, nové klampiarske konštrukcie, strešný plášť vr. tepelnej izolácie.

Pozemky sú celoplošne zastavané stavbou bytového domu. V danom mieste sa nachádzajú predpokladám všetky inžinierke siete - vodovod, kanalizácia, el. energia, plynovod, teplovod, telekomunikácie.

Vnútorné vybavenie bytu predpokladám s čiastočnou modernizáciou v štandardnom vyhotovení s primeranou údržbou.